Voorwaarden

Info

 • Algemeen:  Bestellen is voor iedereen mogelijk. Het bezoeken van de WALKO-Webshop is geheel vrijblijvend. U plaatst een definitieve bestelling pas nadat u uw adres gegevens hebt ingevoerd, voor een betaalwijze hebt gekozen én deze bevestigd heeft.
 • Niet tevreden met uw WALKO-Workstation? Toch liever een ander model? Wij halen hem op of we ruilen hem om. Neem even contact met ons op en wij regelen de rest.
 • Levering: Wij leveren uit voorraad. Uw bestelling wordt overdag geleverd door onze huis-expediteur. U kunt kiezen voor een specifieke dag van levering. Tegen een kleine meerprijs kunnen we zelfs een tijdslevering plannen. U kunt uw bestelling op elk adres laten afleveren, u kunt uw bestelling afhalen in Delft of u kunt uw bestelling laten afleveren bij uw dealer. (Vermeld deze dan bij de opmerking) 
 • Betaling: Bedrijven (NL & B) kunnen na overhandiging van NAW gegevens, BTW en KvK nummer op rekening kopen. Particulieren en buitenlandse bedrijven kunnen één van de andere betaalopties kiezen (PayPal) Alle producten blijven eigendom van WALKO-Tools B.V. totdat de betaling(en) ontvangen zijn. Indien betalingen uit- of achter blijven wordt automatisch ons incassobureau ingeschakeld. (AFI)
 • Prijzen:  Alle vermelde prijzen zijn de in de Benelux geldende verkoopprijzen exclusief BTW.
 • Transportkosten: Bestellingen boven € 250,- worden gratis geleverd. Bij bestellingen tot € 100,- berekenen wij € 7,50 aan transportkosten. Bij bestellingen tot € 250,- berekenen wij € 15,-
 • Garantie: 12 + 108 maanden. Op alle aankopen gelden meer dan de wettelijk bepaalde garantietermijnen. Is er iets mis? Wij lossen het direct op.
 • Dealers en/of vaste relaties:  Dealers en/of vaste relaties kunnen op deze site actuele informatie ophalen, bestellingen plaatsen en rechtstreekse leveringen ingeven. (NL & B) Wilt u gebruik maken van de geavanceerde webshop functies (Afiliate reseller worden en/of automatisch uw condities verrekenen) neem dan contact met ons op.

Privacy

 • WALKO-Tools B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. WALKO-Tools B.V.zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 • WALKO-Tools B.V.gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 • WALKO-Tools B.V. verkoopt of misbruikt uw gegevens niet. WALKO-Tools B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij WALKO-Tools B.V. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling afrond wordt gebruik gemaakt van één van de modernste veilig betalingsomgevingen: GlobeCharge.
 • Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. WALKO-Tools B.V. gebruikt cookies om u maximaal 7 dagen lang te herkennen bij een volgend bezoek. Hiermee worden u uw winkelwagen en faforieten later herkend. Cookies kunnen informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij WALKO-Tools B.V.geen cookies ontvangt.
 • Mocht u vragen hebben over de Privacy Policy van WALKO-Tools B.V. neem dan gerust contact met ons op.  Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

VOORWAARDEN.

 

I. Algemeen.

1)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen.

2)     Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing.

3)     Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

II. Aanbiedingen en overeenkomsten.

1)     Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een termijn is gesteld slechts bindend voor die termijn.

2)     Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten worden van kracht na schriftelijke bevestiging onzerzijds.  

3)     Opgaven van maten, gewichten, prijzen enz. zijn onder het gebruikelijke voorbehoud.

 

III. Prijzen.

1)     Onze prijzen zijn exclusief B.T.W. verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege. De totaalprijs wordt vóór het afronden van uw bestelling bij de kassa getoond.

 

IV. Levering, levertijd en voorwaarden.

1)     Transport, administratiekosten en/of rembourskosten worden afhankelijk van het orderbedrag, land en regio in rekening gebracht. Deze bedragen vindt u terug tijdens de bestelprocedure.

2)     Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.

3)     Levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

4)     Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel, gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of eerder of later uit te voeren.

 

V. Verlengd eigendomsvoorbehoud.

1)     De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook met inbegrip van eventuele rente en kosten.

2)     Zolang wij eigenaar zijn van de goederen is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of over te dragen.

3)     Indien en voor het geval de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet worden wij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het geleverde terug te nemen.

4)     Indien een derde rechte op de goederen wil uitoefenen, zolang deze nog ons eigendom zijn, is de wederpartij gehouden ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

 

VI. Betaling.

1)     Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking al dan niet vooraf, via het internet betaalsysteem, (Globecharge, PayPal, Ideal) creditcard of contant bij zendingen die onder Rembours worden verstuurd.

2)     Niet betaling van een factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen en/of goederen.

3)     Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente, 15% incassokosten over de openstaande hoofdsom verschuldigd.

4)     Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

 

VII. Reclames.

1)     Klachten wegens onvolledige levering of kennelijke gebreken aan goederen moeten direct, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk aan ons worden medegedeeld

2)     Het reclamerecht vervalt zodra de goederen ondeugdelijk zijn gebruikt of opgeslagen.

3)     Indien wij niet in staat worden gesteld het materiaal waarover gereclameerd wordt te onderzoeken, vervalt elk recht uit hoofde van reclame en/of garantie.

4)     Reclame geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren of uit te stellen.

 

VIII. Aansprakelijkheid.

1)     Indien geleverde zaken gebrekkig zijn, is aansprakelijkheid jegens koper beperkt tot hetgeen onder "Garanties" is geregeld.

2)     Indien WALKO-TOOLS B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de geleverde goederen en/of diensten.

3)     WALKO-TOOLS B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

IX. Garantie

1)     WALKO-Tools B.V. Heeft vertrouwen in zijn producten en biedt een uitstekende garantie.

2)     Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet.

3)     Mocht uw WALKO product binnen 12 + 108 maanden na aankoop defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten dan garanderen wij de vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het product of de vervanging ervan. In geval van vervanging verbindt koper zich de vervangen goederen te retourneren.

4)     Garantie is uitgesloten wanneer het product onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikt is, voor handelsdoeleinden, professionele toepassingen of verhuurdoeleinden is gebruikt, het product beschadigd is door invloeden van buitenaf, door een ongeval of wanneer reparaties zijn uitgevoerd door ondeskundig personeel.

5)     Om een beroep op de garantie te doen, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper. Het aankoopbewijs dient van aankoopdatum en apparaattype te zijn voorzien.

 

IX. Geschillen.

1)     Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de gewone rechter te Den Haag.

 

X. Toepasselijk recht

1)     Op elke overeenkomst tussen WALKO-TOOLS B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.